Všeobecné obchodné podmienky prenájmu

V Š E O B E C N É O B C H O D N É A Z M L U V N É P O D M I E N K Y

1. Tieto všeobecné obchodné a zmluvné podmienky (ďalej len VOP) upravujú povinnosti nájomcu obytného auta a obytného prívesu (ďalej len „karavan“) v zmysle zmluvy o prenájme dopravného prostriedku a spolu s preberacím protokolom na odovzdanie a prebratie vozidla tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o prenájme dopravného prostriedku (ďalej len zmluva).

2.Doba nájmu karavanu je minimálne 3 dni, v dobe od 1.6. do 30.9. minimálne 7 dní. Priemerný denný povolený počet najazdených kilometrov je 400 km, ak sa nájomca s prenajímateľom nedohodnú inak. Nájomca karavanu, alebo ním určený vodič(i) musí mať ku dňu prebratia karavanu do nájmu vodičský preukaz pre skupinu B, platný aspoň po dobu dvoch rokov, prax vo vedení vozidla minimálne dva roky a dosiahnutý vek minimálne 24 rokov, platný vodičský a občiansky (identifikačný preukaz), alebo cestovný pas, ktorý predloží ku dňu podpisu zmluvy, ďalej aspoň jednu faktúru, vystavenú na trvalú adresu nájomcu (napr. elektrika, plyn, voda, mobilný telefón).

3. Právnické osoby (živnostníci a podnikateľské subjekty) predložia ku dňu podpisu zmluvy okrem ustanovení v bode 2.) týchto VOP aj kópiu z OR (resp. ŽR) nie staršiu ako 3 mesiace, ďalej fotokópiu kartičky platcu DPH (ak sú platitelia DPH), v prípade, ak sa nejedná o štatutárov alebo konateľov, aj plnú moc notársky overenú. V prípade, že v zmluvnom postavení nájomcu vystupuje podnikateľský subjekt, fyzická osoba, štatutárny orgán resp. jeho člen, konajúci v mene podnikateľa, je povinný podpísať zmluvu o ručení, ktorou sa zaviaže k uspokojeniu záväzkov nájomcu voči prenajímateľovi v prípade, že tieto neuhradí samotný nájomca. Zmluva o ručení podľa predchádzajúcej vety bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

4. Karavan sa nájomcovi odovzdáva vo vzájomne dohodnutom čase, v sídle prenajímateľa, ak sa zmluvné strany nedohodli inak. Štandardný čas na prevzatie karavanu je ráno o 9:00 prvý deň nájmu a na odovzdanie späť prenajímateľovi do 18:00 v posledný deň prenájmu. Iné termíny je potrebné dohodnúť vopred s prenajímateľom. Karavan sa odovzdáva v plne spôsobilom stave s platnou technickou a emisnou kontrolou v deň začatia i ukončenia nájmu. Všetky zjavné poškodenia a známe poruchy sa vyznačia a zapíšu do preberacieho protokolu a podpíšu oboma zmluvnými stranami. Všetky poškodenia a poruchy nevyznačené v preberacom protokole sa považujú za vzniknuté počas užívania karavanu nájomcom a tento za ich odstránenie, resp. náhradu škody zodpovedá.

5. Karavan sa odovzdáva nájomcovi skontrolované, vyčistené (interiér, exteriér, WC s náplňami, 10 kg naplnená propán–butánová fľaša, plná nádrž na vodu, prázdne odpadové nádrže na vodu) a s príslušnými platnými dokladmi pre cestovanie v európskych krajinách ako i s doplnenými prevádzkovými kvapalinami, s plnou nádržou pohonných hmôt /s plnou nádržou sa auto aj vracia/ a diaľničnými známkami pre SR. Spotrebované pohonné hmoty si nájomca hradí sám.

6. Prenajímateľ odovzdáva karavan s vysvetlením a zaškolením jeho obsluhy, ako i poučením o bezpečnostných a právnych predpisoch. Prevzatie karavanu a zoznámenie sa s jeho zariadením a obsluhou trvá cca 60 minút. Odovzdanie karavanu a jeho kontrola trvá cca 30 minút. Nájomca je povinný s touto dobou rátať.

7. Nájomca sa zaväzuje karavan užívať výhradne na jeho účel. Karavan vráti včas a v stanovený dátum v zmluve, najneskôr však do 18:00 v stave nepoškodenom (v akom ho prebral v zmysle preberacieho protokolu), vrátane kompletného, nepoškodeného, funkčného príslušenstva a jeho súčastí, resp. iných vecí ktorých prevzatie nájomca potvrdil svojím podpisom na odovzdávajúcom protokole. Karavan nájomca vracia vyčistené, s prázdnou a vyčistenou odpadovou nádobou na WC. Nájomca nie je oprávnený užívať karavan v rozpore s účelom, na ktorý slúži a to najmä:

 • na prepravu tovaru,
 • na prepravu osôb alebo nákladu za odplatu,
 • na poháňanie alebo ťahanie akéhokoľvek vozidla alebo prívesu
 • v rámci automobilových (motorových) športových podujatí
 • vodičom pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok

Nájomca ďalej nie je oprávnený užívať karavan mimo krajín EÚ, Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska ako ani žiadnou inou osobou ako: nájomcom a osobou určenou v nájomnej zmluve ako vodič karavanu. Užívanie karavanu v rozpore s účelom, na ktorý karavan slúži, jeho užívanie inou ako dohodnutou osobou alebo mimo dohodnutého územia sa považuje za závažné porušenie zmluvy. V prípade užívania karavanu v zmysle predchádzajúcej vety je prenajímateľ oprávnený fakturovať nájomcovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- Eur. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok prenajímateľa na náhradu škody.

8. Rezervácia karavanu na daný termín /elektronicky na webovej stránke prenajímateľa, telefonicky, príp. mailom/ platí 3 dní. Záloha na rezerváciu prenájmu karavanu vo výške 50% z celkovej ceny je splatná do 3 dní od rezervácie a následne jej pripísaním na účet prenajímateľa (uvedený v zmluve) sa mení na záväznú a slúži ako blokácia termínu. Celková suma za nájom je hradená na účet prenajímateľa na základe faktúry v splatnosti 21 dní pred začatím nájmu, spolu so sumou 1000.‐€, ktorá tvorí vratnú zálohu na kauciu pre prípad poškodenia karavanu nekrytého poistnými podmienkami, ako aj na krytie nákladov zistených pri vrátení karavanu, ktoré môžu byť účtované po odovzdaní karavanu späť prenajímateľovi ako zmluvná pokuta a to najmä v nasledujúcich prípadoch:

 • silne znečistený interiér, jeho súčasti alebo príslušenstvo karavanu /blato, živica, lepidlo, farba…/ 200,-eur
 • nevyčistená nádrž na WC 100,-eur
 • nedotankovaná palivová nádrž 20,-eur (plus cena pohonných hmôt)
 • nadmerne znečistený exteriér vozidla 50,-eur
 • nevyčistená chladnička alebo mraziaci box 30,-eur
 • strata kľúčov alebo dokladov od vozidla 300,-eur
 • neodstrániteľné poškodenia, straty vybavenia, alebo súčastí karavanu a iných prevzatých vecí sú hradené v plnej výške
 • 0,50 € / 1km za každý nad rámec najazdený km

Prenajímateľ je oprávnený započítať si kauciu voči akýmkoľvek zmluvným pokutám, škode, sankciám a iným peňažným plneniam, ktoré je povinný uhradiť za nájomcu, resp. iným plneniam, ktoré je povinný uhradiť nájomca. Ak škodu nie je možné určiť pri odovzdaní karavanu, prenajímateľ je oprávnený kauciu zadržať do momentu jej vyčíslenia. Nájomca sa zaväzuje uhradiť prenajímateľovi každú škodu a náklady s tým spojené, spôsobenú v čase prenájmu, ktoré nie sú kryté poisťovňou aj v prípade, že výška škody prekračuje stanovenú kauciu. Na všetky takéto platby vystaví prenajímateľ riadny daňový doklad. Bez uhradenia nájomného aj kaucie v plnej výške nebude karavan nájomcovi vydaný do nájmu.

9. Storno poplatkov sa riadi nasledovnými pravidlami:

 • do 45 dní ku dňu prevzatia: 30% z celkovej sumy za prenájom,
 • od 45 do 30 dní ku dňu prevzatia 40% z celkovej sumy za prenájom,
 • od 14 do 30 dní ku dňu prevzatia: 50% z celkovej sumy za prenájom,
 • od 7 dní do dňa prevzatia: 80% z celkovej sumy za prenájom,
 • ku dňu začatia 90% z celkovej sumy za prenájom.

Pri účtovaní storno poplatkov bude v plnej výške vrátená uhradená kaucia vo výške 1000,-eur. Pri predčasnom vrátení karavanu zo strany nájomcu nevzniká nárok na vrátenie alikvotnej časti nájmu.

10. Nájomca znáša všetky náklady súvisiace s prevádzkou karavanu, odlišné od tých, ktoré v zmysle zmluvy a týchto VOP znáša prenajímateľ a to najmä ceny pohonných hmôt, cestných poplatkov, pokút, náklady na opravy vzniknuté počas užívania karavanu atď. Prenajímateľ je oprávnený účtovať si jednorazový servisný poplatok vo výške 50,- € / 1 prenajatý karavan.

11. Je zakázané na karavane vykonávať akékoľvek úpravy – polepovanie, skrutkovanie, vŕtanie, atď.
Nájomca zodpovedá za to, že v karavane nebudú prepravované mimoriadne ťažké, horľavé, prašné, páchnuce či znečisťujúce veci. Akékoľvek opravy, ktoré je nutné urobiť v čase prenájmu karavanu, je nutné konzultovať vopred s prenajímateľom. Prenajímateľ hradí opravy vzniknuté bežným opotrebením (napr. vypálená žiarovka), ktorých doklad o nákupe si nájomca odloží a tento mu bude uhradený.

12. V čase nájmu karavanu nájomca zodpovedá za dodržiavanie všetkých dopravných a právnych predpisov, za porušenie ktorých nesie plnú právnu zodpovednosť po celú dĺžku nájmu karavanu. V prípade, že bude prenajímateľovi doručená pokuta za porušenie dopravných predpisov v rámci obdobia nájmu karavanu, bude táto pokuta fakturovaná nájomcovi spolu s administratívnym poplatkom 10,- eur. Nájomca sa zaväzuje túto pokutu uhradiť v plnej výške.

13.V prípade poškodenia karavanu, dopravnej nehody alebo inej mimoriadnej udalosti sa obratom vykonajú nájomcom následné kroky:

 • privolať políciu,
 • telefonicky kontaktovať asistenčné služby poisťovateľa prenajímateľa
 • zdokumentovať udalosť, v prípade dopravnej nehody spísať zápisnicu o nehode spolu s adresami a menami svedkov,
 • vytvoriť fotodokumentáciu nehody,
 • neuznávať nároky žiadnej tretej strany,
 • telefonicky kontaktovať prenajímateľa.

14. V prípade, že príde k porušeniu týchto VOP, bod 7), 11), 13) je prenajímateľ oprávnený nájomcovi predmet nájmu odobrať i bez jeho súhlasu na jeho náklady. V takomto prípade sa ich nájomca zaväzuje uhradiť na základe daňového dokladu do 14 dní od doručenia výzvy.

15. V prípade odcudzenia karavanu je nájomca okamžite povinný kontaktovať políciu, prenajímateľa, spísať o tom zápisnicu, z čoho jednu kópiu spolu s kľúčmi a prevzatými dokladmi od karavanu odovzdá prenajímateľovi. V prípade, že akýkoľvek z týchto bodov nebude splnený, nájomca sa zaväzuje znášať vzniknutú škodu a v plnej výške ju uhradiť prenajímateľovi.

16. V prípade poruchy alebo nefunkčnosti hlavných súčastí karavanu a jeho súčasti nájomca obratom kontaktuje prenajímateľa a bude sa riadiť jeho pokynmi. Prenajímateľ uskutoční všetky potrebné kroky k odstráneniu týchto závad.

17. Nájomca sa zaväzuje počas doby nájmu starostlivo nakladať, užívať a chrániť karavan. Ďalej sa zaväzuje neponechávať karavan nezamknutý. Nájomca sa zaväzuje vykonávať pravidelnú kontrolu stavu prevádzkových kvapalín, v prípade potreby vykonať základnú údržbu, do ktorej spadá i kontrola motorového oleja a predpísaného tlaku v pneumatikách. Poistné krytie karavanu sa nevzťahuje na pneumatiky, poškodenie spodnej časti karavanu, výbavu a
zariadenie ako i osobné veci nájomcu, za ktorých poškodenie zodpovedá nájomca. Spoluúčasť nájomcu je 10 %, minimálne však 498,-eur (hradené z kaucie). V celom karavane nie je dovolené fajčiť! V prípade preukázateľného porušenia tohto zákazu bude uplatnená voči nájomcovi sankcia vo výške hodnoty skutočných nákladov potrebných na odborné vyčistenie interiéru /tepovanie poťahov, kobercov a čalúnení, vypranie záclon a pod./.

18. Karavan je vybavený GPS systémom určenia polohy.

19. V prípade, že prenajímateľ nie je schopný poskytnúť nájomcovi dohodnutý karavan riadne a včas, z nie vlastného zavinenia, alebo vyššej moci, prenajímateľ sa zaväzuje vrátiť celú výšku nájmu s ostatnými uhradenými poplatkami nájomcovi najneskôr do 5 pracovných dní od zistenia takejto skutočnosti.

20. Nájomca svojím podpisom týchto VOP potvrdzuje, že si prečítal a porozumel ustanoveniam a podmienkam obsiahnutým v týchto VOP. Na dôkaz svojej slobodnej a vážnej vôle prijať záväzky vyplývajúce pre neho z týchto VOP, pripája svoj podpis a zároveň vyhlasuje, že tieto VOP neboli podpísané za nevýhodných podmienok alebo v tiesni. VOP budú podpísané v 2 vyhotoveniach 1 x pre nájomcu, 1x pre prenajímateľa.

Napíšte nám správu

  (Údaje budú použité len za účelom komunikácie)

  Karavanyorava.sk

  cata REAL, s.r.o
  J. Ťatliaka 1784
  026 01 Dolný Kubín

  Kontaktné informácie

  Telefón: +421 915 959 693
  Email: info@karavanyorava.sk
  Google mapa firmy: prejsť na google mapu
  Facebook: www.facebook.com/karavanyorava
  Zadať nezáväznú rezerváciu

  Pracovný čas
  Pondelok – Piatok: od 6:00 – 15:00hod
  Sobota: od 9:00 – 12:00hod

  Pozrite si voľný termín
  a urobte nezáväznú rezerváciu

  Presne popíšete o čo máte záujem a my sa postaráme o riešenie

  Zadať nezáväznú rezerváciu